zaterdag 20 februari 2010

Trouw, genetica en Joodse geschiedenis

 
Kwaliteitskrant?

(door Truusje Wijdemeren)

In Trouw stond 1 februari een artikel van Eildert Mulder over het werk van Jits van Straten, die genetische verwantschap tussen Joden vandaag en Israel uit de bijbel uitgesloten acht op grond van zijn DNA-onderzoek. Afgezien van het feit dat ook de genetica nogal wat verschil van mening laat zien, zoals elke gezonde wetenschap, is zijn genetisch onderzoeks "resultaat" voorspelbaar koren op de molen van Israels vijanden. Van Straten zou de rassenleer van Hitler hiermee hebben willen bestrijden, maar Hitler had het in geen geval over de historische verbinding tussen Joden van de 20e eeuw en hun bijbelse voorouders (ik vermoed sterk dat hij daar niet aan twijfelde...), maar over de superioriteit van Germanen boven Joden, op grond van uiterlijke kenmerken. Trouw duldde geen tegenspraak, zoals bleek uit de brief van de hoofdredacteur in de krant van 6 februari, waarop ook geen kritiek mocht worden gegeven. Een tweede poging om Van Straten te weerspreken (zie onder) leed eveneens schipbreuk bij Podium en in elk geval is nog minstens één tegenartikel van iemand anders geweigerd.

Trouw beschermt en promoot Van Straten en kiest daarmee ideologisch partij.

=========

Genetica en geschiedenis

Op 1 febr jl kopt Trouw nogal apodictisch: DNA wijzigt Joodse geschiedenis. De heer J. van Straten denkt met DNA-onderzoek aan te tonen dat het huidige Joodse volk geen genetische verwantschap heeft met het Israel uit de bijbel, zoals het volk zelf (met diverse christenen) gelooft en beweert. Het artikel spreekt van "de nationale mythe over diaspora en terugkeer". Nu bestaat er historisch bewijsmateriaal voor deze "mythe" in overvloed. Niet alleen in de bijbel, maar zeker ook daarbuiten. Het valt trouwens wel op dat aan de bijbel, om niet te bevatten redenen, als historisch document vaak geen waarde wordt toegekend.

Het DNA-onderzoek van  het priestergeslacht van Aaron uit de stam Levi bewijst een gemeenschappelijk gen tot 3200 jaar terug. Waarom dit van de priesters zo duidelijk aangetoond kon worden ligt aan het feit dat zij niet buiten hun stamverband mochten trouwen. Als dit van één stam is aangetoond dan zal die verwantschap ook gelden van andere stammen  ook al is in hun geval wèl sprake van vermenging, zodat het DNA-onderzoek ontoereikend wordt. Maar waarom zou je zo'n onderzoek ook willen? En waarom zou een genetisch bewijs moeten bestaan als er al zoveel historische bewijzen zijn? Is dat geen vreemde overschatting van de natuurwetenschap? Van Straten wil aan het volk als cultuureenheid niets afdoen, maar beweert wel dat de Joden van vandaag afstammen van bekeerlingen. Toch moet je dan de logische vraag stellen: en waar voegden die bekeerlingen zich dan bij? En het even logische antwoord luidt: bij het Joodse volk. Toch? Je kunt die rollen logisch gesproken echt niet meer omdraaien zonder onzin te beweren. Een volk heeft een gezamenlijke familie-oorsprong, een eigen taal, land, wetten, een gemeenschappelijke geschiedenis, en natuurlijk lotsverbondenheid. Wie daarentegen praat over ras heeft het alleen maar over uiterlijke kenmerken.

Wat is toch de intentie van Van Straten?

Van Straten zou de rassen-theorie van Hitler onderuit willen halen. Dat is echter volstrekt overbodig: geen zinnig mens in de wereld die nog in die nonsens gelooft. In die zin schiet Van Straten dus zijn doel voorbij. Het is daarom bepaald geen onzinnige vraag waarom hij tijd en geld en moeite niet heeft gespaard. Met mij vermoeden velen dat Van Straten, zelf een overlevende van de holocaust, behoort tot die Joden die daar op een heel andere manier mee omgaan dan de meeste Joden doen. Zoals EenAnderJoodsGeluid, een club die in de Joodse gemeenschap wel eens is aangeduid als de club van "weg met ons". Eén van hen, Hajo Meijer, is in Duitsland officieel veroordeeld voor anti-semitisme.

Maar overbodigheid is niet het enige wat hier speelt. Het ging 's werelds top-nazi namelijk helemaal niet om Israels afstamming! Het ging hem om de superioriteit van het blonde Germanendom. Dat zijn dan toch twee heel verschillende zaken: Joodse historische verworteling in een volk dat al duizenden jaren geleden zijn geschiedenis begon te schrijven of:  uiterlijke lichamelijke kenmerken die in de 20e eeuw worden vergeleken met die van het Herrenras, die de Joodse lichamelijke inferioriteit moeten "aantonen" ten opzichte van de blonde Germanen. Hoe kan Van Straten dit verschil negeren? Met de bestrijding van die zgn wetenschappelijke rassentheorie raak je in de verste verte niet aan de geschiedenis van de Joden als etniciteit. En omgekeerd: de etniciteit van Israel heeft als historisch feit niets te maken met rassenleer.

Het morrelen aan de geschiedenis van de Joden als ethnos is vooral weer begonnen na 1948 en al langere tijd aan de gang. Het is een hobby geworden van degenen die Israel haten, om de schaar te zetten in Israels geschiedenis. Dat ondermijnt toch maar weer Israels historische rechten. De kerk ging daarin voor met haar vervangingstheologie en knipte de Joden los van het bijbelse Israel. Het volk was vervangen door een niet-etnisch volk: de kerk.

Vandaag is het mode om historische feiten van geen belang te achten. Andalusië wordt gepromoveerd tot een idylle, Jezus was een Palestijn, ja zelfs een moslim. Ook onder christenen zijn er die erg gecharmeerd zijn van de zogenaamde nieuwe historici als Ilan Pappé, die ronduit verklaard heeft (lezing Amsterdam 2008) dat feiten er niet toe doen, en dat het gaat om ideologie. Tot zijn dankbare adepten behoren niet alleen Van Agt en Van den Broek, maar ook binnen de PKN groepen als de Vrienden van Sabeel, Keerpunt, e.a. die hem als autoriteit aanroepen. Ook Van Stratens verhaal zal in deze kringen ongetwijfeld een warm onthaal vinden.

Van Stratens interesse blijft een hinderlijk raadsel: moet de nationale "mythe" worden ontkracht? Hoe kan DNA bewijzen dat er geen sprake is van ballingschap en terugkeer? Zijn verhaal heeft in elk geval koren gelegd op de molen van Israels vijanden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten