dinsdag 5 juli 2011

Onopgeefbaar verbonden, hoe zie je dat?

De vervangingstheologie is door de PKN Kerk officieel verworpen. Dat is een positief ding. Echter steeds vaker komen we een verschijnsel tegen wat nog net niet dezelfde betekenis heeft van de vervangingstheologie, maar in horizontale zin een eind in die richting komt. Afgelopen maand juni verscheen in 'Kerk & Israël Onderweg', dat is een kwartaalblad en informatiebron voor iedereen, die interesse heeft in de verhouding van de Kerk met Israël, het artikel 'Onopgeefbaar verbonden, hoe doe je dat'. In dit artikel komt Meta Floor, uitgezonden medewerkster namens Kerk in Actie bij Sabeel, uitgebreid aan het woord.

Van een medewerkster van Kerk in Actie zou je mogen verwachten dat ze de onopgeefbare verbondenheid met Israël van de PKN Kerk van harte zou uitdragen. Het tegendeel is het geval. Zij kiest nadrukkelijk de Palestijnse kant, en ziet de inwoners van de Westbank en Gaza als een onderdrukte minderheid. Hierbij rijst onmiddellijk de vraag wie dan de onderdrukker is. Het artikel suggereert dat Israël die onderdrukker is. In werkelijkheid zijn Hamas en PLO autoritair in hun optreden. Meta Floor vraagt zich af wat onopgeefbare verbondenheid betekent voor onze houding ten opzichte van de Joodse staat Israël, die tussen 1948 en 1967 vijfhonderd Palestijnse dorpen vernietigde. Zij gaat daarbij alleen af op informatie die vanuit Arabische kant is verspreid en voorbij aan het feit dat Israël in 1948 werd aangevallen door verschillende Arabische landen. Zou Israël die strijd verloren hebben, dan had dat meteen het einde van de jonge Joodse staat betekend!

Voorts een citaat van de woorden van rabbijn Arik Ascherman waaraan Meta denkt: "Als je een echte vriend wilt zijn, onopgeefbaar verbonden met het volk Israël, kom dan in actie nu je ziet dat je vriend stomdronken achter het stuur zit, slachtoffers maakt, en zelf ook gevaar loopt." Het is duidelijk wat de gedachten van Meta zijn. Israël doet haar denken aan een vriend die stomdronken achter het stuur zit. Deze woorden komen Meta Floor goed te pas. Zij vraagt zich namelijk af of we nog moeten geloven dat een etnische groep met een claim op de Tenach recht kan laten gelden op land. Dit betekent niets anders dan dat Meta, met in haar kielzog Sabeel en vele anderen, de belofte in het Eerste Testament vervangen heeft door te geloven dat ieder mens is gemaakt naar het beeld van G'd. Daarbij hecht ze geen belang aan het bestaan van Israël als joodse staat. Dit is een heel gevaarlijke ontwikkeling.

Het artikel in 'Kerk & Israël Onderweg' had anders gesteld moeten worden, met daarin ook ruimte voor de Israëlische kant van het Midden Oostenconflict, of helemaal niet geplaatst mogen worden in een kwartaalblad wat zich Kerk & Israël Onderweg' noemt. De leiding van de PKN Kerk moet hierop gewezen worden!'

 

Tj T

 

Onopgeefbaar verbonden, hoe zie je dat?
Cedar Duaybis, bestuurslid van Sabeel, vertelt me hoe zij als kind bij het ontstaan van de staat Israël in 1948 moest vluchten uit Haifa. Zij werd vluchteling, samen met haar familieleden, in eigen land. Ze herinnert zich de pijn, het verlies van hun huis, van materiële zaken, van zekerheid, van identiteit. Maar vooral herinnert zij zich hoe ze met vele geloofsvragen worstelde. Westerse christenen kwamen op bezoek in Israël en vertelden haar dat ze moest accepteren dat God het volk Israël had uitverkoren en dat het land aan de Joden toebehoorde. Hoe kon dit? Betekende dit dat Palestijnse christenen tweederangs burgers waren geworden in het koninkrijk van God? Betekende dit dat God koos voor het Joodse volk, ten koste van het Palestijnse volk? Betekende dit dat er in Christus wél Jood en Griek, (en Palestijn, en Nederlander) is? Is God dan wel te vertrouwen?

http://www.metafloor.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=279&Itemid=68

2 opmerkingen:

 1. U schrijft:
  "Dit betekent niets anders dan dat Meta, met in haar kielzog Sabeel en vele anderen, de belofte in het Eerste Testament vervangen heeft door te geloven dat ieder mens is gemaakt naar het beeld van G'd."

  Wilt u zeggen dat God de mens dan NIET naar zijn beeld en gelijkenis heeft geschapen? Of redeneert u net als salafisten die stellen dat jongere teksten uit de Koran de oudere vervangen? Dat lijkt mij niet zo correct.

  Het zou wel eens zo kunnen zijn dat Meta Floor en Sabeel onopgeefbaarder verbonden zijn met het volk Israël dan vele anderen die kritiekloos en onvoorwaardelijk het huidige Israëlische regeringsbeleid steunen.

  Is u bekend dat binnen de Protestantse Kerk ook andere stemmen te horen zijn? Onder andere te vinden in het juist verschenen pamflet "Onopgeefbaar Verbonden" (zie http://is.gd/YLmvrc). Niet dat ik het met dat werkje eens ben, integendeel, maar het laat zien dat de leden van de PKN niet over één kam te scheren zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. U citeerde uit het artikel: "Dit betekent niets anders dan dat Meta, met in haar kielzog Sabeel en vele anderen, de belofte in het Eerste Testament vervangen heeft door te geloven dat ieder mens is gemaakt naar het beeld van G'd."

  Maar u gaat voorbij aan de vervolgzin:
  "Daarbij hecht ze geen belang aan het bestaan van Israël als joodse staat. Dit is een heel gevaarlijke ontwikkeling".

  Ik zal de laatste zijn die ontkent dat, voor wie er in gelooft, inderdaad ieder mens is gemaakt naar Gods beeld. Ik citeer uit Genesis 1 vs 26: "En God zeide: Laat Ons mensen maken naar Ons beeld als onze gelijkenis".( Dat is uit het Eerste Testament!)

  Datzelfde Eerste Testament vertelt ook over de belofte van God aan Abraham. Weer een citaat, nu uit Genesis 17 vs 8 : "Ik zal aan u en uw nageslacht het land waarin gij als vreemdeling vertoeft, het ganse land Kanaän tot een altoosdurende bezitting geven, en ik zal hun tot een God zijn".
  Met deze belofte heeft Meta Floor kennelijk grote moeite.

  Ik heb een open vraag aan U: Heeft de boodschap van het Nieuwe of Tweede Testament een veilig bestaan kunnen garanderen voor de Joden?

  J.S.

  BeantwoordenVerwijderen