woensdag 3 december 2014

open brief aan gemeente Smallingerland

Open brief aan College van B&W van Smallingerland

 

Geacht College,

Met  dit schrijven willen wij onder uw aandacht brengen dat wij ons ernstige zorgen maken over uw twijfels aangaande de stedenband van Drachten met Kiryat Ono.

In een artikel uit Wâldnet  van 12 november jl., wat ook is geplaatst op de site van de Joodse Omroep , wordt melding gemaakt van het feit dat ` de gemeente Smallingerland de stedenband met de Israëlische stad Kiryat Ono kritisch gaat bekijken’.  Burgemeester van Bekkum  vraagt zich zelfs af of zo’n vriendschap nog wel van deze tijd is en is van mening dat er volgend jaar een notitie moet worden gemaakt met een advies voor het voorzetten, het stopzetten of het opnieuw activeren van de 'slapende vriendschap'.

Raadslid Jan van der Schaaf van de Partij van de Arbeid (PvdA) stelde  op 11 november jl. al  kritische vragen over de stedenband.  Volgens hem zou de opstelling van Israël in de Palestijnse gebieden zijn verhard en  stelde voor om de vriendschap te verbreken om te voorkomen dat de indruk wordt gewekt dat Smallingerland Israël steunt. 

Een stedenband drukt iets uit, naar ons idee: Betrokken bij elkaars steden, geïnteresseerd waar overeenkomsten en verschillen zijn. En uiteindelijk of men elkaar bij bepaalde zaken behulpzaam kan zijn. Dit houdt in dat men elkaar moet kennen en dat er overleg moet zijn op bepaalde momenten, van regelmatig tot momenten waarop dat nodig lijkt. Dit moet toch de achterliggende gedachte geweest zijn toen de stedenband werd aangegaan. Juist in deze tijd een actuele instelling: proberen met elkaar tot goed overleg te komen hoe een en ander functioneert, op democratische en vriendschappelijke wijze en toon eventueel moeilijk verteerbare zaken bespreekbaar te maken. Nu heeft Smallingerland kennelijk al een tijd geen echt contact met Kiryat Ono gehad en komt het, zeker voor Kiryat Ono, onverwacht zo maar met het voornemen de stedenband op te zeggen. Men mag toch op zijn minst verwachten dat een en ander dan al met Kiryat Ono besproken is. Waarom wil Smallingerland deze stap zetten? Wat heeft het gemeentebestuur van Kiryat Ono misdaan om deze stap verklaarbaar te maken? Heeft het zich misdragen? Heeft het opeens de stad of zijn inwoners verwijtbare regels opgelegd? Heeft Smallingerland Kiryat Ono daar vervolgens op aangesproken en geprobeerd in constructief overleg Kiryat Ono tot andere daden te bewegen? We hebben niet de indruk dat Smallingerland ook maar enig initiatief getoond heeft met Kiryat Ono in contact te treden, laat staan uit te zoeken of er reden is die band te verbreken. We hebben zelfs het vermoeden dat Smallingerland niet weet wat er in Kiryat Ono gebeurt, dat het onlangs een raketregen vanuit Gaza over zich heen kreeg met alle paniek en angst van dien. Heeft Kiryat Ono dan oorlog gevoerd zodat het die raketten over zich heen kreeg? Neen, Kiryat Ono ligt tamelijk ver van Gaza en houdt het zich niet bezig met het voeren van oorlog. Bovendien ligt Kiryat Ono binnen de zogeheten groene lijn, het internationaal erkende territorium van de democratische staat Israël.

Het kritisch bekijken van de stedenband zal  dus vooral gaan om de opstelling van Israël en de vraag of een stedenband met een plaats in Israël nog wel van deze tijd is. Dit laatste lijkt ons, zoals al aangegeven, een unieke kans een constructieve bijdrage te leveren aan zaken waar je normaal niet zo snel bij betrokken zult raken en een groep inwoners heeft dat ook begrepen. Zij heeft  bij de gemeente aangeklopt om de contacten weer te intensiveren. Wij delen van harte de intentie van deze inwoners omdat dat van betrokkenheid en interesse getuigt en de constructieve wil met elkaar in gesprek te gaan en te blijven. Door zijn geïsoleerde ligging te midden van staten die bovendien voor het merendeel zijn bestaansrecht niet erkennen, is het voor Israël om meerdere redenen van groot belang contact te blijven onderhouden met vrije en kritische geesten uit democratische landen. En zo kan de stedenband tussen uw gemeente en Kriyat Ono juist in de komende tijd van grote waarde blijken te zijn.

Zoals ook al is genoemd overweegt de heer van der Schaaf om van verdere samenwerking af te zien, omdat de opstelling van Israël is verhard. Dit is echter een overweging die een gedegen  onderbouwing vereist. In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat overal in het Midden Oosten iedere opstelling duidelijk verhard is. De hele Arabische Lente heeft alleen maar tot grotere conflicten, harder ingrijpen en verslechtering van mensenrechten en met name van rechten van minderheidsgroeperingen geleid. Er worden mensen in de Islamitische Staat onthoofd omdat ze anders denken. Publiciteit van deze daden en denkwijze wordt niet geschuwd, maar zelfs als propaganda gebruikt. En ook de Palestijnse opstelling is verhard met name in Gaza.  De recente oorlog in Gaza was een direct gevolg  van de aanhoudende raketregen vanuit Gaza op burgerdoelen in Israël, een regen die elke dag heftiger werd. Premier Netanyahoe heeft geprobeerd een oorlog (iedere premier dient immers zijn burgers te beschermen) te voorkomen door niet meteen te vergelden  met  zijn  gezegde  dat zachtheid met zachtheid beantwoord zou worden, maar hardheid met hardheid. Of te wel: als de raketregen nu stopt zullen wij niets doen, maar als de raket-regen aanhoudt zullen wij niet aarzelen onze burgers met alle middelen te beschermen. Helaas hield de raketregen niet op waarop Israël reageerde door het leger de opdracht te geven de raketregen vanuit Gaza te laten ophouden.  Over de oorlog die hiervan het gevolg was is veel geschreven, maar onderzoek, objectief en grondig, moet nog plaatsvinden. Er zijn een aantal onderzoeken aangekondigd of zelfs al aan de gang, waarvan een onderzoek speciaal is aangevraagd door Ban Kimoon http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/3787350/2014/11/10/VN-benoemt-Cammaert-om-Gaza-oorlog-te-onderzoeken.dhtml   om de beschieting van de VN-scholen door Israël uit te zoeken. Scholen waar raketten waren verborgen door Hamas en van waaruit geschoten werd. Dit onderzoek zal geleid worden door de Nederlandse generaal-majoor Patrick Cammaert en  waaraan Israël al medewerking heeft toegezegd. Alles wat tot nu toe als onderzoek werd gepresenteerd is alleen uitgevoerd op grond van Palestijnse uitspraken. Ook over het aantal burgerslachtoffers is het laatste woord nog niet geschreven. De cijfers van het Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Centre (ITIC), de cijfers die de NYT (New York Times) en de BBC hanteren wijken grof af van de Palestijnse cijfers. Ook hier is nog een afwachtende houding gepast, te meer daar het aantal burgerslachtoffers na de vorige Gaza-oorlog ook pas maanden nadien ernstig moest worden bijgesteld. Het is een zogenaamde “kunstfout” om over al deze zaken nu al uitspraken te doen. Men spreekt voornamelijk voor zijn beurt.

Bovenstaande in aanmerking genomen  verzoeken wij u  notie te willen nemen van onze zorgen omtrent uw twijfels aangaande de stedenband . Wij  dringen er dan ook zeer op aan dat  de debatten over  deze kwestie  niet alleen zullen gaan over een imago bevorderend  signaal naar de veranderde wereld en het zich aanpassen  aan de tijdgeest. Maar meer over hoe Smallingerland constructief kan meewerken aan eventuele verbeteringen. Wij hebben namelijk de indruk dat de stedenband tussen Drachten en Kiryat Ono ook tot stand kon komen voor een positief imago van Smallingerland,  toen partnerschap met een stad in Israël nog `in’ was en er niks mis was met de indruk om Israël te steunen.  Nogmaals  om werkelijk tot een brede en zeker ook juiste afweging te kunnen komen, is veel meer nodig dan enkel  de angst voor enige imagoschade en motieven die enkel zijn gebaseerd op een eenzijdige en voortijdige beeldvorming.    

Er staat veel op het spel . Beëindiging van de vriendschapsband  tussen Drachten en Kiryat  Ono zou een enorm gezichtsverlies voor Smallingerland betekenen en een heel slecht voorbeeld zijn voor de rest van Nederland. Wij zien een reactie van uw kant graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Tjalling Tjalsma, bestuurslid WAAR-Friesland.

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten